Tööplaan

Kinnitatud​​ õppenõukogu​​ koosolekul​​ nr​​ 7, 26.august 2020

 

 

KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2020/21​​ ÕA 

 

  Õppeaasta üldeesmärgid 

 

 • Õpilaste individuaalsuse arvestamine, õpiraskuste ennetamine 

 • Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

 • Õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamine

 

 

 Õppeaasta tegevuskava 

 

Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 

Ülesanded: Kooli dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine 

        2020/21​​ õa kooli üldtööplaani rakendamine 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Klassipäevikute, ringipäevikute, puudumiste arvestuse päevikute, pikapäevarühma päeviku nõuetekohane täitmine 

pidev 

õpetajad, direktor 

Kooli dokumentide läbivaatamine ja muudatuste sisseviimine 

pidev 

direktor 

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne 

31.märts​​ 

direktor 

Kooliarhiivi korrastamine 

aprill​​ 

direktor 

2020/21​​ õa õppe- ja kasvatustöö aruanne 

august​​ 2020

direktor 

2021/22​​ õa üldtööplaani koostamine ja läbiarutamine

august 2021

direktor 

Kooli kodulehe kaasajastamine 

pidev 

direktor 

Rahuloluküsitluste​​ läbiviimine​​ töötajate seas

märts​​ 

direktor

Kooli esindanud õpilaste ja personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Õppenõukogu koosolekud 

vastavalt plaanile 

direktor 

 

 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad 

2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 
1) I vaheaeg​​ 
19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020.​​ 
2) II vaheaeg 23. detsember 20
20. a kuni​​ 10. jaanuar 2021. a 
3)​​ 
III vaheaeg 22. veebruar 2021.​​ a kuni​​ 28.veebruar​​ 2021.​​ 
4) IV vaheaeg ​​ 
19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a 
5
) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a 

 

Õppeaasta õppeperiood on jaotatud neljaks õppeveerandiks: 

I õppeveerand 1. september 2020. a kuni 16. oktoober 2020. a 

II õppeveerand 26. oktoober 2020. a kuni 22.​​ detsember 2020. a 

III õppeveerand​​ 11.​​ jaanuar 2021. a. kuni 26. märts 2021. a 

IV õppeveerand 29. märts 2021. a kuni​​ 11.juuni 2021. a  

Klassitunnistused antakse õpilastele iga õppeveerandi viimasel päeval. 

 

 

Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

 

Ülesanded  Koolis on kompetentne ning motiveeritud personal 

                   ​​ Personali koolitamine

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Töölepingute, ametijuhendite​​ uuendamine 

vastavalt vajadusele

direktor 

Personali täienduskoolituse planeerimine 

pidev 

direktor 

Arenguvestlused kõigi töötajatega 

vastavalt vajadusele

direktor 

Eelarveprojekti arutelu, ettepanekute tegemine 

1.oktoober 

direktor 

Töötajate kaasamine dokumentatsiooni arendamisse 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Eneseanalüüs

juuni

direktor

Koolitused digpädevuste tõstmiseks 

vastavalt vajadusele

direktor 

 

 

Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 

 

Ülesanded  Koostöö õpilasesindusega 

                   Koostöö tihendamine Räpina valla​​ õppeasutustega 

                   Koostöö lastevanematega, hoolekoguga, vilistlastega, kohalike asutustega               

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

ÕE​​ liikmed osalevad koolielu probleemide lahenda-misel, avaldavad arvamust otsuste vastuvõtmisel 

pidev 

direktor 

ÕE​​ liikmed osalevad õppenõukogu ja hoolekogu töös 

vastavalt vajadusele 

direktor

ÕE liikmed osalevad​​ infopäevadel, konverentsidel

vastavalt vajadusele 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Räpina  valla koolidega 

pidev 

direktor 

Lastevanemate üldkoosolek: 

* Hoolekogu tööaasta kokkuvõte 

* 2019/20​​ õa  kokkuvõte ja plaanid 2020/21​​ õppeaastaks

* Ettekanne- organiseerib terviseedendaja

november

 

 

 

direktor 

Arenguvestlused​​ õpilaste ja nende vanematega 

jaan.-aug. 2021 

klassijuhataja 

Lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatus-küsimustes 

pidev 

HEVKO, direktor 

 

Klassijuhatajad saadavad koju hinnetelehed I ja II veerandil 5. õppenädalal ning III ja IV veerandil 4. ja 8. õppenädalal. 

 

 

Hoolekogu korralised koosolekud viiakse läbi vähemalt kolm korda aastas. 

Hoolekogu töö korraldamine 

 

 pidev 

hoolekogu esimees 

Hoolekogu tööst ülevaate andmine lastevanemate koosolekul 

oktoober

hoolekogu esimees 

Arvamuste avaldamine otsuste ja dokumentide vastuvõtmisel 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Kohtumised ja koostöö vilistlastega 

pidev 

 

Koostöö Mehikoorma Seltsikeskusega (huviringid, üritused jne.) 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Meeksi raamatukoguga 

pidev 

eesti keele õpetaja 

Kooli kodulehel koolielu kajastava info uuendamine 

pidev 

direktor

Koolis toimuva kajastamine ajalehtedes 

pidev 

direktor

 

 

Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 

 

Ülesanded Kooli ruumides ja territooriumil ohutu ja turvalise keskkonna loomine

                  Kooli eelarve koostamine, täitmine 

                  Füüsilise õpikeskkonna parendamine                  

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Turvalisuse seire; riskianalüüside koostamine 

oktoober  

direktor 

Tervisekaitsenõuete vastavuse kontroll 

pidev 

majandusjuh. 

Tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Evakuatsiooniõppus kogu kooliperele 

november 

majandusjuh. 

Kooli personali ja õpilaste poolt töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Kooli territooriumi heakorrastus 

pidev 

majandusjuh, direktor 

Eelarve projekti esitamine vallavalitsusele 

1.oktoober 

direktor 

Õppekava täitmiseks vajalike vahendite hankimine 

pidev 

direktor 

Õppekirjanduse tellimine järgmiseks õppeaastaks 

detsember  

direktor 

 

 

 

Tegevusvaldkond: õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Ülesanded​​ Võimetekohase põhihariduse tagamine

                   Õpilaste juhendamine konkursside, olümpiaadide, võistluste jaoks 

       Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Õpilaste individuaalsuse arvestamine õppetöös 

pidev 

aineõpetajad 

Järjepidev arvestus koolikohustuse täitmise kohta 

pidev 

klassijuhatajad 

Õpilaste tunnustamine kooli tasandil 

pidev 

direktor 

Toetada tööd andekate õpilastega, osaleda üritustel, olümpiaadidel, võistlustel jne.

pidev 

direktor 

Vajadusel suunata õpilasi koolivälise nõustamis-meeskonna poole 

Vastavalt vajadusele 

direktor, HEVKO 

Tugisüsteemide rakendamine (logopeed) 

pidev 

direktor, HEVKO 

9.klassi loovtöö

detsember

klassijuhataja

8.klassi loovtöö  

juuni​​ 

klassijuhataja

Osalemine õppekäikudel

pidev 

direktor 

Õuesõppe tunnid 

pidev 

aineõpetajad 

Eelkooli töö  

Oktoober-juuni 

direktor 

Jalgratturi koolitus 3.klassile 

Oktoober-juuni 

huvi-ja noorsootööjuht 

Pidada kinni kasvatustöö ühtsetest nõuetest 

pidev 

direktor, õpetajad

Väärtuskasvatusalane töö (üritused, õppetunnid jne.) 

pidev 

direktor, aineõpetajad 

Arendada käitumiskultuuri 

pidev 

kogu personal

Evakuatsiooniõppus 

november 

majandusjuh. 

„Ole helkuriga nähtav“ 

oktoober-märts

ÕE

Osaleme projektis „Teater maale“ 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Õpime ujuma 

 

direktor 

Osalemine Heatahtejooksul  

September, mai

keh. kasv. õpetaja

Kroonika „Koolielu sõnas ja pildis“ koostamine 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Teatrikülastused 

Vastavalt võimalustele 

huvi-ja noorsootööjuht 

 

Huvi- ja noorsootööjuht​​ koostöös direktoriga koostab  kooli ürituste plaani.

Ringijuhid töötavad enda poolt koostatud tööplaani alusel. 

 

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus 

 

Ülesanded 

Korralise õppenõukogu toimumise aeg 

Vastutav isik 

ÕN​​ sekretäri valimine

Õppekava täiendamine

oktoober

 

Õppenõukogu esimees

Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine

Õpilaste tunnustamise otsustamine

mai

Õppenõukogu esimees 

Põhikooli lõpetamise ja​​ lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

Põhikooli lõpetaja tunnustamise otsustamine

juuni

Õppenõukogu esimees

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine

Üldtööplaani kinnitamine 

Liitklasside moodustamine 

Klassipäevikute arvude kinnitamine 

Klassitunnistuste  vormi kinnitamine 

august 

Õppenõukogu esimees 

 

 

 

 

 

 

Kavandatud klassi ja koolivälised liiklusalased üritused 

 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Helkurite olemasolu kontroll 

I-III veerand 

direktor, ÕE 

Jalgratturitel kiivrite kandmise kontroll 

pidev 

direktor 

Jalgrattamatk 

kevad

keh. kasv. õpetaja 

Jalgratturite koolitus 

oktoober 2020 - juuni 2021 

huvi-ja noorsootööjuht 

Jalgratturite juhilubade eksam 

september 2020,​​ juuni​​ 2021

huvi-ja noorsootööjuht 

 

Täpsemad liiklusalased üritused kavandatakse kooli ürituste plaaniga, mille koostab huvi-ja noorsootööjuht. 

 

 

Koolituskava 2020/21  õa 

Kooli personali arendamiseks on kool tegelenud töötajate teadmiste ja oskuste täiendamise ning hoiakute kujundamisega vastavalt kooli ja tema personali vajadustele. 

Personali täiendkoolituse organiseerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli arengu  eesmärkidest, kvalifikatsiooninõuetest,  õpetajate individuaalsetest vajadustest​​ ning rahaliste vahendite võimalustest. Kord õppeaastas korraldatakse personalile ühine õppepäev väljasõiduga, mis tugevdab personali ühtekuuluvustunnet ning elavdab omavahelist koostööd. 

Koolituse planeerimisel lähtutakse koolis järgmistest võimalustest: 

 • osalemine Põlvamaa õpetajate augustifoorumil; 

 • personali suunamine vabariigis ja maakonnas toimuvatele kursustele, seminaridele;

 • sisekoolitus​​ õpetajatele; 

 • erinevatelt kursustelt saadud teadmiste vahendamine kolleegidele; 

 • väljasõiduga õppepäev  kogu personalile; 

 • õpetajate iseseisev enesetäiendamine. 

 

Prioriteetsed teemad: 

 • õppekava rakendamisega seotud koolitused 

 • digipädevuste arendamine 

 • erivajadustega õpilaste toetamine

Klassijuhatajal ja õpetajatel on õigus külastada tunde kokkuleppel aineõpetajatega. 

 

Koolitus 

Koolituse  aeg 

Osalejad 

Põlvamaa õpetajate augustifoorum

aug.2021

õpetajad

Räpina valla​​ haridustöötajate õppepäev

19.oktoober

õpetajad

Õppepäev väljaspool kooli kogu personalile

 

kogu personal 

Osalemine ainesektsioonide teabepäevadel, koolitustel, õppekäikudel 

 

õpetajad 

Erivajadustega õpilaste õpetamine

 

õpetajad

Osalemine huvijuhtide teabepäevadel, koolitustel​​ 

 

huvi- ja noorsootööjuht 

Osalemine koolijuhtide nõupidamistel,​​ koolitustel

 

direktor 

Õppekava rakendamisega seotud koolitused 

 

direktor, õpetajad 

Koolitada õpetajaid IKT vahendite mitmekülgsemaks kasutamiseks 

 

õpetajad, direktor