Tööplaan

Kinnitatud 30.​​ aug. 2021.a. õppenõukogus 

protokoll nr​​ 7.

 

 

KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2021/22​​ ÕA 

  

Üldsätted 

 

 Õppeaasta üldeesmärgid 

 

 • Õpilaste individuaalsuse arvestamine, õpiraskuste ennetamine 

 • Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

 • Õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamine

 

  Õppeaasta tegevuskava 

 

Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 

Ülesanded: Kooli dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine 

        2021/22​​ õa kooli üldtööplaani rakendamine 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Ringipäevikute, pikapäevarühma​​ päeviku nõuetekohane täitmine 

pidev 

õpetajad, direktor 

Stuudiumis päevikute​​ täitmine

pidev

õpetajad, direktor

Kooli dokumentide läbivaatamine ja muudatuste sisseviimine 

pidev 

direktor 

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne 

31.märts 2022

direktor 

Sisehindamisaruande koostamine

mai​​ 2022

direktor

Ohuplaani ja kriisiplaani täiendamine/muutmine

jaanuar​​ 2022

direktor

Kooliarhiivi korrastamine 

aprill 2022

direktor 

2021/22/​​ õa õppe- ja kasvatustöö aruanne 

august 2022 

direktor 

2022/23​​ õa üldtööplaani koostamine 

august 2022

direktor 

Kooli kodulehe täiendamine

pidev 

direktor 

Kooli esindanud õpilaste ja personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Õppenõukogu koosolekud 

vastavalt plaanile 

direktor 

 

 2021/2022. õppeaasta koolivaheajad 

 ​​ ​​​​  I vaheaeg      ​​ ​​ ​​ 25. 10. 2021 – 31. 10. 2021

 ​​ ​​ ​​​​ II vaheaeg        23. 12. 2021 –  09. 01. 2022

​​  ​​ III vaheaeg ​​  ​​​​    28. 02. 2022 –  06. 03. 2022

 ​​​​  IV vaheaeg   ​​ ​​  ​​​​ 25. 04. 2022​​ – 01. 05. 2022

 ​​ ​​​​ V vaheaeg (v.a lõpuklassid)    14. 06. 2022 –  31. 08. 2022

 

Trimestrid

I trimester        1. 09. 2021 – 26. 11. 2021

II trimester    29. 11. 2021 – 11. 03. 2022

III trimester   14. 03. 2022 – 13. 06. 2022

Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

 

Ülesanded  Koolis on kompetentne ning motiveeritud personal 

                   ​​ Personali koolitamine

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Töölepingute, ametijuhendite​​ uuendamine 

vastavalt vajadusele

direktor 

Personali täienduskoolituse planeerimine 

pidev 

direktor 

Arenguvestlused kõigi töötajatega 

vastavalt vajadusele

direktor 

Eelarveprojekti arutelu, ettepanekute tegemine 

september 2021

direktor 

Töötajate kaasamine dokumentatsiooni arendamisse 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Õpetajate motiveerimine, koolitus väljasõiduga 

 

direktor 

Koolitused digpädevuste tõstmiseks 

vastavalt vajadusele

direktor 

 

 

Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 

 

Ülesanded  Koostöö õpilasesindusega 

                   Koostöö tihendamine Räpina valla​​ õppeasutustega 

                   Koostöö lastevanematega, hoolekoguga, vilistlastega, kohalike asutustega               

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

ÕE​​ liikmed osalevad koolielu probleemide lahenda-misel, avaldavad arvamust otsuste vastuvõtmisel 

pidev 

direktor 

ÕE​​ liikmed osalevad õppenõukogu ja hoolekogu töös 

vastavalt vajadusele 

direktor

ÕE liikmed osalevad​​ infopäevadel, konverentsidel

vastavalt vajadusele 

direktor 

Koostöö Räpina  valla koolidega 

pidev 

direktor 

Lastevanemate üldkoosolek: 

* Hoolekogu tööaasta kokkuvõte 

*​​ 

okt. 2021

 

 

 

direktor 

Arenguvestlused​​ õpilaste ja nende vanematega 

jaan.-aug. 2022 

klassijuhataja 

Lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatus-küsimustes 

pidev 

HEVKO, direktor 

 

 

Hoolekogu korralised koosolekud viiakse läbi vähemalt kolm korda aastas. 

Hoolekogu töö korraldamine 

 

 pidev 

hoolekogu esimees 

Hoolekogu tööst ülevaate andmine lastevanemate koosolekul 

okt 2021 

hoolekogu esimees 

Arvamuste avaldamine otsuste ja dokumentide vastuvõtmisel 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Kohtumised ja koostöö vilistlastega 

pidev 

 

Koostöö Mehikoorma​​ Kultuuriga​​ (huviringid, üritused jne.) 

pidev 

direktor 

Koostöö​​ Mehikoorma​​ raamatukoguga 

pidev 

eesti keele õpetajad, direktor

Kooli kodulehel koolielu kajastava info uuendamine 

pidev 

direktor

Koolis toimuva kajastamine ajalehtedes 

pidev 

direktor

 

 

Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 

 

Ülesanded Kooli ruumides ja territooriumil ohutu ja turvalise keskkonna loomine

                  Kooli eelarve koostamine, täitmine 

                  Füüsilise õpikeskkonna parendamine                  

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Turvalisuse seire; riskianalüüside koostamine 

september 2021 

direktor 

Tervisekaitsenõuete vastavuse kontroll 

pidev 

majandusjuh. 

Tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Töötajatele tegutsemise meeldetuletus tuletõrjesignalisatsiooni ja häiresignalisatsiooni korral 

september 2021, vastavalt vajadusele 

direktor 

Evakuatsiooniõppus kogu kooliperele 

oktoober​​ 2021 

majandusjuh. 

Kooli personali ja õpilaste poolt töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Kooli territooriumi heakorrastus 

pidev 

majandusjuh, direktor 

Arvutiklassi arvutipargi uuendamine

 

direktor

Eelarve projekti esitamine vallavalitsusele 

september 2021 

direktor 

Õppekava täitmiseks vajalike vahendite hankimine 

pidev 

direktor 

Õppekirjanduse tellimine järgmiseks õppeaastaks 

detsember 2021 

direktor 

 

 

Tegevusvaldkond: õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Ülesanded​​ Võimetekohase põhihariduse tagamine

                   Õpilaste juhendamine konkursside, olümpiaadide, võistluste jaoks 

       Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Õpilaste individuaalsuse arvestamine õppetöös 

pidev 

aineõpetajad 

Järjepidev arvestus koolikohustuse täitmise kohta 

pidev 

klassijuhatajad 

Õpilaste tunnustamine kooli tasandil 

pidev 

direktor 

Toetada tööd andekate õpilastega, osaleda üritustel, olümpiaadidel, võistlustel jne.

pidev 

direktor 

Vajadusel suunata õpilasi koolivälise nõustamis-meeskonna poole 

Vastavalt vajadusele 

direktor, HEVKO 

Tugisüsteemide rakendamine (logopeed, õpiabi jne) 

pidev 

direktor, HEVKO 

9.klassi​​ loovtöö

juuni 2022

direktor

8.klassi loovtöö  

juuni 2022

direktor 

Osalemine õppekäikudel ja õppeekskursioonidel 

pidev 

direktor 

Õuesõppe tunnid 

pidev 

aineõpetajad 

Eelkooli töö  

okt.2021-juuni2022 

direktor 

Jalgratturi koolitus 3.klassile 

okt.2021-juuni 2022

direktor 

Väljaspool Mehikoormat erinevate asutuste külastamine karjääriplaneerimise eesmärgil 

juuni 2022 

direktor

Pidada kinni kasvatustöö ühtsetest nõuetest 

pidev 

direktor, õpetajad

Väärtuskasvatusalane töö (üritused, õppetunnid jne.) 

pidev 

direktor, aineõpetajad 

Arendada käitumiskultuuri 

pidev 

kogu personal

Evakuatsiooniõppus 

oktoober​​ 2021 

majandusjuh. 

„Ole helkuriga nähtav“ 

okt 2021-märts 2022 

ÕE

Osaleme projektis „Teater maale“ 

pidev 

direktor 

Õpime ujuma (3.klass) 

 

direktor 

Osalemine Heatahtejooksul  

mai 2022

keh. kasv. õpetaja

Kroonika „Koolielu sõnas ja pildis“ koostamine 

pidev 

direktor 

Teatrikülastused 

Vastavalt võimalustele 

direktor 

 

Direktoriga​​ koostöös õpetajatega​​ koostab  kooli ürituste plaani.

Ringijuhid töötavad enda poolt koostatud tööplaani alusel. 

 

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus 

 

Ülesanded 

Korralise õppenõukogu toimumise aeg 

Vastutav isik 

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 

2.​​ Kooli kodukorra​​ läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli kodukorra ning selle muudatuste kohta

 

september-oktoober​​ 2021

 

Õppenõukogu esimees

1.​​ Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest

2. Sisehindamise tulemuste arutamine ja​​ ettepanekute tegemine

 

mai 2022

Õppenõukogu esimees

1.​​ Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2.​​ Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

3.​​ Õpilaste tunnustamise otsustamine

juuni 2022

Õppenõukogu esimees 

 

 

1.​​ Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine

2.​​ Põhikooli lõpetaja tunnustamise otsustamine

juuni 2022 

Õppenõukogu esimees 

 

 

1.​​ Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine

2.​​ Üldtööplaani kinnitamine 

3.​​ Liitklasside moodustamine 

august 2022

Õppenõukogu esimees 

 

 

 

Kavandatud klassi ja koolivälised liiklusalased üritused 

 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Helkurite olemasolu kontroll 

september-aprill

direktor, ÕE 

Jalgratturitel kiivrite kandmise kontroll 

pidev 

direktor 

Jalgrattamatk 

kevad 2022

keh. kasv. õpetaja 

Jalgratturite koolitus 

oktoober 2021 - juuni 2022 

direktor 

Jalgratturite juhilubade eksam 

juuni 2020

huvi-ja noorsootööjuht 

 

Täpsemad liiklusalased üritused kavandatakse kooli ürituste plaaniga, mille​​ direktor.

 

 

Koolituskava 2021/22  õa 

Kooli personali arendamiseks on kool tegelenud töötajate teadmiste ja oskuste täiendamise ning hoiakute kujundamisega vastavalt kooli ja tema personali vajadustele. 

Personali täiendkoolituse organiseerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli arengu  eesmärkidest, kvalifikatsiooninõuetest,  õpetajate individuaalsetest vajadustest​​ ning rahaliste vahendite võimalustest. Kord õppeaastas korraldatakse personalile ühine õppepäev väljasõiduga, mis tugevdab personali ühtekuuluvustunnet ning elavdab omavahelist koostööd. 

Koolituse planeerimisel lähtutakse koolis järgmistest võimalustest: 

 • osalemine Põlvamaa õpetajate augustifoorumil; 

 • personali suunamine vabariigis ja maakonnas toimuvatele kursustele, seminaridele;

 • sisekoolitus​​ õpetajatele; 

 • erinevatelt kursustelt saadud teadmiste vahendamine kolleegidele; 

 • väljasõiduga õppepäev  kogu personalile; 

 • õpetajate iseseisev enesetäiendamine. 

 

Prioriteetsed teemad: 

 • õppekava rakendamisega seotud koolitused 

 • digipädevuste arendamine 

 • erivajadustega õpilaste toetamine

Klassijuhatajal ja õpetajatel on õigus külastada tunde kokkuleppel aineõpetajatega. 

 

Koolitus 

Koolituse  aeg 

Osalejad 

Põlvamaa õpetajate augustifoorum

aug.2022

õpetajad

Esmaabi täiendõpe

7. sept. 2021

M. Kolpakova

Räpina valla haridustöötajate​​ konverents

26.okt.2021

õpetajad

Evakuatsiooniõppe teooria ja praktika

 

kogu personal

Õppepäev väljaspool kooli kogu personalile

 

kogu personal 

Osalemine ainesektsioonide teabepäevadel, koolitustel, õppekäikudel 

 

õpetajad 

Erivajadustega õpilaste õpetamine

 

õpetajad

Osalemine koolijuhtide nõupidamistel,​​ koolitustel

 

direktor 

Õppekava rakendamisega seotud koolitused 

 

direktor, õpetajad 

Koolitada õpetajaid IKT vahendite mitmekülgsemaks kasutamiseks 

 

õpetajad, direktor