Tööplaan

Kinnitatud 27. aug. 2018.a. õppenõukogus 

protokoll nr 5, otsus nr 3 

Muudetud 17.okt. 2018.a. õppenõukogus

protokoll nr.1, otsus nr 2

 

 

KOOLI ÜLDTÖÖPLAAN 2018/19 ÕA 

 

 

Üldsätted 

 

Kooli üldtööplaan on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 70 lg 1 p1 kohaselt kooli õppe- ja kasvatustegevuse alane kohustuslik dokument. Haridus- ja teadusministri 25. augusti 2010. a määruses nr 52 § 4 on sätestatud, et üldtööplaan on koolidokument, milles määratletakse kooli ühe õppeaasta tegevuskava, lähtudes kooli arengukavast ja õppekavast, õppeaasta üldeesmärkidest ja eelmise aasta töö kokkuvõttest. Nimetatud määruse § 5 kohaselt üldtööplaan vormistatakse alapunktidena vastavalt tegevusvaldkondadele. Igas alapunktis määratletakse ülesanded, tegevused, vastutajad ja tähtajad. 

 

 Õppeaasta üldeesmärgid 

 

 • Õpilaste individuaalsuse arvestamine, õpiraskuste ennetamine 

 • Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

 • Õpetajate ja õpilaste digipädevuste arendamise toetamine 

 

 

 Õppeaasta tegevuskava 

 

Tegevusvaldkond: eestvedamine ja juhtimine 

 

Ülesanded: Kooli dokumentatsiooni nõuetekohane täitmine 

        2018/19 õa kooli üldtööplaani rakendamine 

                    Kooli kodulehe kaasajastamine 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Klassipäevikute, ringipäevikute, puudumiste arvestuse päevikute, pikapäevarühma päeviku nõuetekohane täitmine 

pidev 

õpetajad, direktor 

Kooli dokumentide läbivaatamine ja muudatuste sisseviimine 

pidev 

direktor 

Tuleohutuse enesekontrolli aruanne 

31.märts 2019 

direktor 

Kooliarhiivi korrastamine 

aprill 2019 

direktor 

2018/19 õa õppe- ja kasvatustöö aruanne 

august 2019 

direktor 

2019/20 õa üldtööplaani koostamine 

august 2019 

direktor 

Kooli kodulehe kaasajastamine 

pidev 

direktor 

Kooli esindanud õpilaste ja personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Õppenõukogu koosolekud 

vastavalt plaanile 

direktor 

 

 

 

 

 

 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad 

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised: 
1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018.a 

2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a 

3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a 

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a 

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a 

 

Õppeaasta õppeperiood on jaotatud neljaks õppeveerandiks: 

I õppeveerand 1. september 2018. a kuni 19. oktoober 2018. a 

II õppeveerand 29. oktoober 2018. a kuni 21.detsember 2018. a 

III õppeveerand 7.jaanuar 2019. a. kuni 22. märts 2019. a 

IV õppeveerand 25. märts 2019. a kuni 11.juuni 2019. a  

Klassitunnistused antakse õpilastele iga õppeveerandi viimasel päeval. 

 

 

Tegevusvaldkond: personalijuhtimine 

 

Ülesanded  Koolis on kompetentne ning motiveeritud personal 

                   Personali koolitamine 

       Töölepingute uuendamine 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Töölepingute uuendamine 

september 2018 jaanuar 2019 

direktor 

Personali täienduskoolituse planeerimine 

pidev 

direktor 

Arenguvestlused kõigi töötajatega 

mai-august 2019 

direktor 

Eelarveprojekti arutelu, ettepanekute tegemine 

oktoober 2018 

direktor 

Töötajate kaasamine dokumentatsiooni arendamisse 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Personali tunnustamine 

pidev 

direktor 

Töökoosolekud pedagoogilise kogemuse jagamiseks 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Õpetajate motiveerimine, koolitus väljasõiduga 

okt. 2018, juuni 2019 

direktor 

Korraldada koolitusi õpetajate digpädevuste tõstmiseks 

pidev 

direktor 

 

 

 

 

Tegevusvaldkond: koostöö huvigruppidega 

 

Ülesanded  Koostöö õpilasesindusega 

                   Koostöö tihendamine Räpina Vallavalitsuse ja õppeasutustega 

                   Koostöö lastevanematega, hoolekoguga, vilistlastega, kohalike asutustega 

                   Koolis toimuva kajastamine 

                  

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Õpilasesinduse koosseisu valimine 

september 2018 

huvi- ja noorsootööjuht 

Õpilasesinduse liikmed osalevad koolielu probleemide lahendamisel, avaldavad arvamust otsuste vastuvõtmisel 

pidev 

direktor 

Õpilasesinduse liikmed osalevad õppenõukogu ja hoolekogu töös 

vastavalt vajadusele 

huvi-ja noorsootööjuht 

Õpilasesinduse liikmetel infopäevadel, konverentsidel osalemine 

vastavalt vajadusele 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Räpina Vallavalitsusega 

pidev 

direktor 

Koostöö Räpina  valla koolidega 

pidev 

direktor 

Ürituste organiseerimine ja läbiviimine 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Lastevanemate üldkoosolek: 

* Hoolekogu tööaasta kokkuvõte 

* 2017/18 õa  kokkuvõte ja plaanid 2018/19 õppeaastaks 

* Lastevanemate esindaja valimine kooli hoolekogusse 

september 2018 

 

 

 

 

direktor 

Avatud uste nädal 

 aprill 2019 

direktor 

Arenguvestluste läbiviimine õpilaste ja nende vanematega 

jaan.-aug. 2019 

klassijuhataja 

Lastevanemate nõustamine õppe- ja kasvatusküsimustes 

pidev 

direktor 

 

Klassijuhatajad saadavad koju hinnetelehed I ja II veerandil 5. õppenädalal ning III ja IV veerandil 4. ja 8. õppenädalal. 

 

 

Hoolekogu korralised koosolekud viiakse läbi vähemalt kolm korda aastas. 

Hoolekogu töö korraldamine 

 

 pidev 

hoolekogu esimees 

Hoolekogu tööst ülevaate andmine lastevanemate koosolekul 

september 2018 

hoolekogu esimees 

Arvamuste avaldamine otsuste ja dokumentide vastuvõtmisel 

vastavalt vajadusele 

direktor 

Kohtumised ja koostöö vilistlastega 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Lõuna Prefektuuri Piirivalvebüroo Mehikoorma Kordoniga – külastused, õppekäigud 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Mehikoorma Seltsikeskusega (huviringid, üritused jne.) 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Koostöö Meeksi raamatukoguga 

pidev 

eesti keele õpetaja 

Kooli kodulehel koolielu kajastava info uuendamine 

pidev 

direktor,  huvi-ja noorsootööjuht 

Koolis toimuva kajastamine ajalehtedes 

pidev 

direktor, huvi- ja noorsootööjuht 

 

 

Tegevusvaldkond: ressursside juhtimine 

 

Ülesanded Kooli ruumides ja territooriumil ohutu ja turvalise keskkonna loomine 

                  Lastele puhta ja ohutu keskkonna loomine 

                  Kooli eelarve koostamine, täitmine 

                  Füüsilise õpikeskkonna parendamine  

                  Korrastada õpikufond 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Turvalisuse seire; riskianalüüside koostamine 

 oktoober 2018 

direktor 

Tervisekaitsenõuete vastavuse kontroll 

pidev 

majandusjuh. 

Tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Töötajatele tegutsemise meeldetuletus tuletõrjesignalisatsiooni ja häiresignalisatsiooni korral 

oktoober 2018, vastavalt vajadusele 

direktor 

Evakuatsiooniõppus kogu kooliperele 

oktoober 2018 

majandusjuh. 

Kooli personali ja õpilaste poolt töötervishoiu ja tööohutuse ning tuleohutusnõuete täitmine 

pidev 

direktor 

Kooli territooriumi heakorrastus 

pidev 

majandusjuh, direktor 

Eelarve projekti esitamine vallavalitsusele 

oktoober 2018 

direktor 

Õppekava täitmiseks vajalike vahendite hankimine 

pidev 

direktor 

Õppekirjanduse tellimine järgmiseks õppeaastaks 

detsember 2018 

direktor 

Viia läbi inventuur ja kanda maha aegunud õpikud 

august 2019 

direktor 

 

 

 

Tegevusvaldkond: õppe-ja kasvatusprotsess 

 

Ülesanded Õppetöö kvaliteedi tagamine ja tulemuste parendamine 

                   Võimaldada igale õpilasele võimetekohane haridus 

                   Õpilaste juhendamine konkursside, olümpiaadide, võistluste jaoks 

                   Karjäärinõustamine 

       Hooliv ja lugupidav suhtumine üksteisesse 

       Koolisisestes ja koolivälistes projektides osalemine 

                   Õpilaste kaasamine huvialaringidesse, osalemine üritustel 

 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Õpilaste individuaalsuse arvestamine õppetöös 

pidev 

aineõpetajad 

Järjepidev arvestus koolikohustuse täitmise kohta 

pidev 

klassijuhatajad 

Õpilaste tunnustamine kooli tasandil 

pidev 

direktor 

Toetada tööd andekate õpilastega, osaleda maakondlikel, üleriigilistel üritustel, olümpiaadidel, võistlustel 

pidev 

direktor 

Vajadusel suunata õpilasi koolivälise nõustamismeeskonna poole 

Vastavalt vajadusele 

direktor, HEVKO 

Tugisüsteemide rakendamine (logopeed, õpiabi jne) 

pidev 

Direktor, HEVKO 

Tasemetööde korraldamine 

        3. klassi tasemetööd 

            eesti keel  (kirjalik)  

            matemaatika (kirjalik)  

       4. klassi tasemetöö  
           loodusõpetus (kirjalik) 

       6. klassi tasemetööd 
           eesti keel (kirjalik) 
           matemaatika (kirjalik)  

       7. klassi tasemetöö  
           loodusõpetus (kirjalik)  

 Kooli poolt määratud tasemetööd 

Toimumisajad 

 

 8. mai 2019 

15. mai 2019 

2.oktoober 2018 

 14. mai 2019 

21. mai 2019 

 25.sept. 2018 

 mai-juuni 2019 

direktor 

9.klassi loovtöö  

detsember 2018 

direktor 

Ühtsete põhikooli lõpueksamite korraldamine  
      ​​ 

eesti keel (kirjalik)  
       matemaatika (kirjalik)  
      valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) 

   valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena             (suuline)    

Toimumisajad 

3. juuni 2019 

10. juuni 2019 

13. juuni 2019 
 

 13. juuni 2019 

direktor 

Osalemine õppekäikudel ja õppeekskursioonidel 

pidev 

direktor 

Õuesõppe tunnid 

pidev 

aineõpetajad 

Eelkooli töö  

okt.2018-juuni2019 

direktor 

Jalgratturi koolitus 3.klassile 

oktoober-juuni 

huvi-ja noorsootööjuht 

Kutsehariduskeskuste ja gümnaasiumide avatud uste päevade külastus (9.klassi õpilased) 

Vastavalt toimumisajale 

Karjääri-koordinaator 

Karjäärialased loengud ja töötoad koolimajas 

vastavalt võimalustele 

huvi-ja noorsootööjuht 

Väljaspool Mehikoormat erinevate asutuste külastamine karjääriplaneerimise eesmärgil 

juuni 2019 

huvi-ja noorsootööjuht 

Pidada kinni kasvatustöö ühtsetest nõuetest 

pidev 

direktor 

Väärtuskasvatusalane töö (üritused, õppetunnid jne.) 

pidev 

direktor, aineõpetajad, huvi-ja noorsootööjuht 

Arendada käitumiskultuuri 

pidev 

aineõpetaja 

Evakuatsiooniõppus 

oktoober 2018 

majandusjuh. 

Spordinädal 

september 2018 

keh. kasv. õpetaja 

„Ole helkuriga nähtav“ 

okt 2018-märts 2019 

huvi-ja noorsootööjuht 

Osaleme projektis „Teater maale“ 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Õpime ujuma (2.klass) 

 

direktor 

Pakkuda õpilastele huvialaringides osalemise võimalust 

 september 2018 

huvi-ja noorsootööjuht 

Organiseerida õpilastele erinevaid üritusi 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Kirjutada projekte ürituste, õppepäevade läbiviimiseks 

pidev 

direktor 

Osalemine Heatahtejooksul  

mai 2019 

kehalise kasvatuse õp. 

Kroonika „Koolielu sõnas ja pildis“ koostamine 

pidev 

huvi-ja noorsootööjuht 

Teatrikülastused 

Vastavalt võimalustele 

huvi-ja noorsootööjuht 

 

Huvi- ja noorsootööjuht koostab  kooli ürituste plaani. 

Ringijuhid töötavad enda poolt koostatud tööplaani alusel. 

 

 

 

 

Kavandatud õppenõukogu tegevus 

 

Ülesanded 

Korralise õppenõukogu toimumise aeg 

Vastutav isik 

1. Õppenõukogu sekretäri valimine 

2.  Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

3. I veerandi kokkuvõte 

17. oktoober 2018 

Õppenõukogu esimees 

 

 Klassijuhatajad 

1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2. II veerandi kokkuvõte 

19. detsember 2018 

Õppenõukogu esimees 

 Klassijuhatajad 

1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2. III veerandi kokkuvõte 

20.märts 2019 

Õppenõukogu esimees 

 Klassijuhatajad 

1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2.Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine 

3. Otsustab õpilaste tunnustamise kiituskirjaga 

7.juuni 2019 

Õppenõukogu esimees 

1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2. Otsustab põhikooli lõpetamise ning põhikooli lõputunnistuse väljaandmise 

 14.-19.juuni 2019 

Õppenõukogu esimees 

1. Informatsioon eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest 

2. 2018/19 õa õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine 

3. 2019/20 õa    üldtööplaani kinnitamine 

4. Liitklasside moodustamine 

5. Klassipäevikute arvude kinnitamine 

6. Klassitunnistuste  vormi kinnitamine 

 23.-31. august 2019 

Õppenõukogu esimees 

 

 

 

 

Kavandatud klassi ja koolivälised liiklusalased üritused 

 

Tegevused 

Tähtaeg 

Vastutaja 

Helkurite olemasolu kontroll 

I-III veerand 

huvi-ja noorsootööjuht 

Jalgratturitel kiivrite kandmise kontroll 

pidev 

direktor 

Jalgrattamatk 

sügis 2018 

keh. kasv. õpetaja 

Jalgratturite koolitus 

oktoober 2018 - juuni 2019 

huvi-ja noorsootööjuht 

Jalgratturite juhilubade eksam 

juuni 2019 

huvi-ja noorsootööjuht 

 

Täpsemad liiklusalased üritused kavandatakse kooli ürituste plaaniga, mille koostab huvi-ja noorsootööjuht. 

 

 

 

 

 

 

Koolituskava 2018/19  õa 

Kooli personali arendamiseks on kool tegelenud töötajate teadmiste ja oskuste täiendamise ning hoiakute kujundamisega vastavalt kooli ja tema personali vajadustele. 

Personali täiendkoolituse organiseerimisel ja korraldamisel lähtutakse kooli arengu  eesmärkidest, kvalifikatsiooninõuetest,  õpetajate individuaalsetest vajadustest ning rahaliste vahendite võima-lustest. Kord õppeaastas korraldatakse personalile ühine õppepäev väljasõiduga, mis tugevdab personali ühtekuuluvustunnet ning elavdab omavahelist koostööd. 

Koolituse planeerimisel lähtutakse koolis järgmistest võimalustest: 

 • osalemine Põlvamaa õpetajate augustifoorumil; 

 • personali suunamine vabariigis ja maakonnas toimuvatele kursustele, seminaridele; 

 • õpetajate, huvi- ja noorsootööjuhi osalemine maakonnas ainesektsioonide töös; 

 • sisekoolitused õpetajatele; 

 • erinevatelt kursustelt saadud teadmiste vahendamine kolleegidele; 

 • väljasõiduga õppepäev  kogu personalile; 

 • õpetajate iseseisev enesetäiendamine. 

 

Prioriteetsed teemad: 

 • õppekava rakendamisega seotud koolitused 

 • digipädevuste arendamine 

Klassijuhatajal ja õpetajatel on õigus külastada tunde kokkuleppel aineõpetajatega. 

 

Koolitus 

Koolituse  aeg 

Osalejad 

Õppepäev väljaspool kooli kogu personalile 

oktoober 2018 

juuni 2019 

kogu personal 

Õppekäik ERM-i 

sügis 2018 

direktor, huvi-ja noorsootööjuht, koristaja, kokk 

Tantsuline liikumine uues liikumisõpetuse ainekavas (Viljandi) 

28.-29.sept. ja 26.-27.okt. 2018 

E. Rõzova 

Kaasava hariduse arengupäev HTM-s (Tartu) 

7.september 2018 

E. Helleng 

A.Konsap 

Osalemine ainesektsioonide teabepäevadel, koolitustel, õppekäikudel 

pidev 

õpetajad 

 

 

 

Osalemine huvijuhtide teabepäevadel, koolitustel, õppekäikudel 

pidev 

I. Rõžova 

Osalemine koolijuhtide nõupidamistel, teabepäevadel, õppekäikudel 

pidev 

direktor 

Õppekava rakendamisega seotud koolitused 

pidev 

direktor, õpetajad 

Koolitada õpetajaid IKT vahendite mitmekülgsemaks kasutamiseks 

pidev 

õpetajad, direktor 

Karjäärikoordinaatorite õppepäevad 

pidev 

I. Rõžova 

Nutiseadmete, arvutiprogrammide koolitus 

pidev 

õpetajad, huvijuht